Fittplaza

A minőségi élet zsebáruháza

Általános Szerződési Feltételek

Amennyiben Ön igénybe szeretné venni a szolgáltatásainkat (webáruház szolgáltatás), illetve vásárlóként kíván regisztrálni a Fittplaza webáruházba, kérjük figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF). A vásárlással illetve regisztrációval egyidejűleg a Vásárló nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF -et megismerte és annak minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Vásárló által a szolgáltatás igénybevétele és a regisztráció során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a Vásárlót a legközelebbi a webáruházba történő belépésekor tájékoztatja. A webáruház működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan itt, valamint elektronikus levelezés útján (e-mail: info(kukac)fittplaza.hu) tájékozódhat. Amennyiben nem ért egyet és nem fogadja el jelen ÁSZF -et, úgy kérjük, hogy ne vegye igénybe szolgáltatásunkat illetve ne regisztráljon webáruházunkba.

1. Irányadó jog
2. A szerződő felek
3. Az ÁSZF célja
4. Az ÁSZF nyelve
5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya
6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről
7. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele
8. A szerződés létrejötte
9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei
10. Adatvédelem, adatbiztonság
11. Az ÁSZF módosítása
12. Záró rendelkezések

1. Irányadó jog

A webáruház általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.)
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. Szerződő Felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

2.1. A Szolgáltató

Név: Kovács Adrienn Barbara e.v.
Székhely: 1147 Budapest, Csömöri út 76.
Hatósági engedély száma: 1/6139-3/2020
Szerződés nyelve: magyar
Adószám: 55625706-1-42
Közösségi adószám: HU55625706
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: Magnet Bank Zrt.
Pénzforgalmi számla száma: 16200120-18536302
Telefonszám: +36 30 240 1399
E-mail: info(kukac)fittplaza.hu
Weboldal: www.fittplaza.hu
a továbbiakban, mint Szolgáltató,

2.2. A Vásárló

Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a webáruház-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a webáruház internetes felületén regisztrálja magát illetve e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol – a továbbiakban, mint Vásárló,

2.3. A Szállítók

FoxPost Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., adószám: 25034644210, Cgj: 10-10-020309), továbbiakban: Futárszolgálat

Csomagnet.hu Kft. (8200 Veszprém, Almádi út 19., adószám: 25181227219, Cgj: 19-09-517735), továbbiakban: Szállítmányozó

A Futárszolgálat és Szállítmányozó áruinkat a saját általános szerződési feltételeik alapján szállítják, a webáruházban a befejezett rendelés szerint közölt árakon.

3. Az ÁSZF célja

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:

 • részletesen szabályozza a webáruház-szolgáltatásait és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
 • a Szolgáltató és a Vásárló szerződéses jogait és kötelezettségeit;
 • és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

4. Az ÁSZF nyelve

A szerződés nyelve: magyar

5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

5.1. Tárgyi hatály

Az ÁSZF kiterjed:

 • minden olyan “elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra”, amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Vasárlók részére; továbbá
 • ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Vásárló jogaira, kötelezettségeire; továbbá
 • a webáruház működésének minden lényeges paraméterére.

5.2. Területi hatály

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a webáruház-szolgáltatást kizárólag – tekintet nélkül az internet globális jellegére – “Magyarország területére irányuló” szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a webáruház internetes oldalán keresztül leadott, szállítási címként Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét a Szolgáltató kizárja. Minden ilyen megrendelés – függetlenül a külföldről történő regisztráció és rendelés fennállásának lehetőségétől – érvénytelennek minősül és automatikusan törlésre kerül.

5.3. Időbeli hatály

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak “közzétételétől” hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja.

6. Az ÁSZF elfogadása a Vásárló részéről

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján vásárol, illetve regisztrálja magát, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli. Ha a Szolgáltató a Vásárló utolsó belépése óta eltelt idő alatt az ÁSZF-t módosította, a Vásárlót a változásról belépéskor értesíti, így a Vásárlónak a következő rendelés leadása előtt az új ÁSZF-t újra el kell fogadnia.

7. A webáruház-szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház-szolgáltatást:

7.1. A webáruház-szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató által nyújtott webáruház-szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásnak minősül!

7.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:

Magánszemély: e-mail-cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, ország, irányítószám, város, utca, házszám;

Cég: e-mail-cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, számlázási név, ország, adószám, irányítószám, város, utca, házszám.

Amennyiben a regisztráló személye nem egyezik a cég nevében aláírásra jogosult személlyel, úgy két tanú által aláírt meghatalmazás szükséges az illető részére!

7.3. A rendeléshez szükséges további adatok és lehetőségek

Kupon beváltás funkció: amennyiben rendelkezik beváltható kuponkóddal, itt lehetséges megadni/beváltani. Írja be kuponkódját a mezőbe és kattintson a zöld pipára.

Számlázási cím: itt szükséges megadni a számlázáshoz szükséges adatokat.

Szállítási mód: itt lehetséges kiválasztani a szállítási módot. Egy szállítási mód jelölhető meg. A csomag nem megbontható.

Szállítási cím: itt lehetséges megadni a szállítási címet.

Fizetés módja: a vásárolt termékek árának kiegyenlítése előre utalással, utánvéttel vagy online bankkártyás fizetéssel lehetséges.

Megjegyzések: megjegyzést lehet írni a kiszállítással, átvétellel, stb. kapcsolatban.

7.4. A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a webáruházban kizárólag online, elektronikus úton lehetséges a www.fittplaza.hu weboldalon. A partner által más formátumban leadott rendeléseket a weboldalon a Szolgáltató nem fogad el.
 2. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás és csomagolás díját.
 3. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre – különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, – akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Vásárló tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Vásárlónak nem felel meg, elállhat a szerződéstől.
 4. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Vásárlókat az akció időtartamáról.
 6. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
 7. A termékekhez tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért, téves információért vagy elírásért felelősséget Szolgáltató nem vállal.
 8. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Vásárló saját céljaira (általa elgondolt célra) felhasználható-e vagy sem. A Vásárló kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e vagy sem.
 9. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, indoklás nélkül. Ebben az esetben a Vásárló elállhat a szerződéstől. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
 10. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Vásárlót terheli, kivéve ha a Szolgáltató előzetesen vállalta a szállítás költségét. Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el! Előre történő utalás kizárólag előre egyeztetve (e-mail: info(kukac)fittplaza.hu) lehetséges.

8. A szerződés létrejötte

8.1. Általános jellemzők

A szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületén történő vásárlással illetve regisztrációval, a jelen szerződési feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával jön létre. A Webáruházban történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, nem tárolja, magatartási kódexnek nem minősül, abban nem vesz részt.

8.2. Regisztráció

A Vásárló a webáruház felületén bejelentkezés nélkül is szabadon válogathat és vásárolhat. Amennyiben így tesz, akkor a vásárlási folyamat végén; amennyiben regisztrál, akkor az adatai megadása és bejelentkezés után kell elfogadnia az ÁSZF-et és az Adatvédelmi nyilatkozatot. Ez után rendelkezik a rendelés leadásának technikai lehetőségével.

8.3. Megrendelés, vásárlás

A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz a szerződéstől elállhat. Az elállás tényéről a Szolgáltató minden esetben írásos (e-mail: info(kukac)fittplaza.hu) visszajelzést kér a Vásárlótól, amelyből a Vásárló és az érintett megrendelése egyértelműen beazonosítható. Szolgáltató kizárólag írásban fogadja el a szerződéstől elállás tényét.

8.4. Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény szerint a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld. Amennyiben a Vásárlóhoz a visszaigazoló értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Vásárlónak, hogy rendelését módosítsa, amennyiben a Vásárló a visszaigazoló e-mailben észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben a Vásárlónak azonnal jeleznie kell a Szolgáltató felé a tévedést, a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy az info(kukac)fittplaza.hu e-mail címen.

A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Vásárlónak rendelése visszavonására is a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy az info(kukac)fittplaza.hu -ra küldött nyilatkozatával, egészen addig, amíg Szolgáltató át nem adja a Vásárló csomagját a futárszolgálatnak kézbesítésre. A Vásárló az átadásról minden esetben e-mailben értesül. Ezt követően a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet az irányadó.

8.5. Fizetési feltételek

Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét előreutalással, online bankkártyás fizetéssel vagy utánvéttel teljesítheti. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a Futárszolgálat munkatársa részteljesítést nem fogadhat el! A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét a Vásárló megtagadja, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vásárló regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

8.6. Megrendelés teljesítése

Az általános teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 7 munkanap. Ha a Szolgáltató és a Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

8.7. Sikertelen kézbesítés esetén

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató minden esetben érvénytelennek nyilvánítja és törli.

9. A Vásárló jogai, kötelezettségei

9.1. Az elállás joga

A Vásárló a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül – figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20-22. §-ára – indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Vásárló nevének feltüntetésével a Vásárló saját költségén kell a Szolgáltató címére (Kovács Adrienn Barbara e.v., 1147 Budapest, Csömöri út. 76.) visszajuttatnia. A Szolgáltató a Vásárló által kifizetett vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatéríti.

Elállás tekintetében Szolgáltató elfogadja azon írásos nyilatkozatokat, amelyek alapján a Vásárló személye és az érintett (elállt) megrendelés egyértelműen beazonosítható.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vásárlónak kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. A Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.
A Vásárló elállás esetén a csomagot haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszajuttatni a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató kizárólag teljesen sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vásárló a csomagot átvette.

A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, szereztek be vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romló.

A Vásárló rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja a Szolgáltató elérhetőségein keresztül mindaddig, amíg csomagját a Szolgáltató át nem adja a Futárszolgálatnak kézbesítésre. A Vásárló az átadásról minden esetben e-mailben értesül.

Az itt nem szabályozott kérdésekre az új Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályai az irányadóak.

9.2. A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Vásárlótól.

9.3. Szavatosság

A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint a Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén a Vásárló kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja a Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint a Szolgáltató: – elsősorban kicseréli – ha a cserére nincs mód, úgy a Vásárló választása szerint árengedményt ad, vagy a Vásárló a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.
A szállítási költséget a Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.
Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

9.4. Panaszkezelés

Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal – vásárlóink érdekeit szem előtt tartva – járunk el.

Vásárlói panaszát az alábbi elérhetőségeinken tudja benyújtani:

 • Postai úton: Kovács Adrienn Barbara e.v., 1147 Budapest, Csömöri út 76.
 • E-mail: info(kukac)fittplaza.hu

Webáruházunk vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el. A reklamációt a bejelentést követő 5 munkanapon belül kivizsgáljuk.

Az írásbeli panaszt webáruházunk annak beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.

Webáruházunk a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén webáruházunk írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában webáruházunkat együttműködési kötelezettség terheli. 

A Vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

 • Budapest Főváros XIV. Kerületi Önkormányzat Jegyzője, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Telefon: +36-1-872-9360; Email: jegyzo@zuglo.hu
 • Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztálya, Fogyasztóvédelmi Osztálya: 1051 Budapest, Sas utca 19. III. emelet, Tel: 06-1-450-2590; Email: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő, Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indulhat.

Benyújthatja panaszát Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja a következő linken érhető el: Európai Bizottság online vitarendezés      

Társaságunk nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

10. Adatvédelem, adatbiztonság

10.1. Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat, a mindenkor hatályos adatvédelmi irányelvei alapján kezeli. Az adatvédelmi irányelvek a www.fittplaza.hu weboldalon érhetők el.

Kérjük, hogy regisztráció illetve megrendelés előtt minden esetben olvassa el az adatvédelmi irányelveket!

A Vásárló a Regisztráció vagy Megrendelés gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

10.2. Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Vásárló a webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. A módosítás alól kivételt képez az e-mail cím, amely nem módosítható (de természetesen a teljes regisztráció törlésével ez is törölhető).

A regisztráció törlését a vásárló az info(kukac)fittplaza.hu elektronikus levélcímen kérheti.

11. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

12. Záró rendelkezések

12.1. A szerződés megszűnése

A Vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Vásárló személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Vásárló webáruház-használati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Vásárló jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja. A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződés megszűnése után is tárolja a Vásárló korábbi megrendeléseit és a kiállított adóügyi bizonylatokat, számlákat, amelyeken Vásárló adatai szerepelnek; tekintettel az adóügyi jogszabályok előírásaira.

12.2. Felelősség

A Vásárló teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel a Vásárló gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Vásárló ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. Ennek bizonyítása a Vásárló feladata.